Algemene voorwaarden True Groove V.O.F.

Artikel 1 Definities

1. True Groove (hierna: True Groove) is een vennootschap onder firma die zich ten doel
stelt het aanbieden van golfinstructies.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de
namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de
Diensten van True Groove en True Groove de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals
bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking
tussen True Groove en Klant, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door True
Groove en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten,
onder andere inhoudende het aanbieden van zowel fysieke als online golflessen, golfreizen,
golf coaching en verkoop van DST golfclubs alsmede alle andere door True Groove ten
behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van
een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van
Klant worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Credits’ verstaan: virtuele munten die de klant
in kan zetten om golflessen in te plannen.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Webshop’ verstaan: het online platform
van True Groove waar Klant producten kan kopen.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.truegroove.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en True Groove gesloten
Overeenkomsten waarbij True Groove Diensten aanbiedt of producten levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met True Groove overeengekomen.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is
geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat via de app of de website een product
wordt aangeschaft. De Klant ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging per e-mail.
2. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van True Groove dan
maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij True Groove deze schriftelijk bevestigt.
3. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft
schriftelijke aanvaarding door True Groove.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. True Groove zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig
de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. True Groove heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Bij het inschakelen van derden zal True Groove de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en
bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en
gebruikelijk is, met Klant overleggen.
4. De fysieke golflessen worden op verschillende golfclubs aangeboden, o.a. bij golfcentrum De
Hoge Dijk, hier kan in beginsel niet van worden afgeweken.
5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan True Groove aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan True Groove worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan True Groove zijn verstrekt, heeft True Groove het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
6. De Klant draagt er zorg voor dat True Groove zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan
verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit
voortvloeiende schade te vergoeden.
7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant True
Groove hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. True Groove dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen True
Groove en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief
betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van True Groove op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te
zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen True Groove en Klant zijn
pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende
of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt
schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. True Groove is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat True Groove goede grond heeft te vrezen dat
de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is True Groove bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden
gevergd.
3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is True Groove gerechtigd de Overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van
wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na plaatsing van de bestelling is niet mogelijk, tenzij de
bestelling nog niet is verzonden.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door True
Groove.
3. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het
Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend
geldt.
4. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die
uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders
vermeld.
3. True Groove heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
4. Betaling geschiedt vooraf via de app of via de webshop middels creditcard of iDeal. True
Groove geeft daarnaast de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De Klant dient in dat
geval maandelijks een vaststaand bedrag moeten overmaken. Deze bedragen worden vooraf
door True Groove vastgesteld.
5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan True Groove mede te delen.
6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van
rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is
alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien True Groove besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer nietbetaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde
hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan
geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging

Ten aanzien van producten:
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Engeland of
Nederland.
2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een
passende oplossing in gezamenlijk overleg.
3. True Groove bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. True Groove kan ervoor
kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging
via PostNL of een andere postbezorger.
4. De levertermijn bedraagt ongeveer drie tot vijf werkdagen, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar
niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen
voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
Ten aanzien van diensten:
1. De fysieke golflessen worden uitgevoerd bij verschillende golfclubs, o.a. bij golfcentrum De
Hoge Dijk in Amsterdam.
2. Klanten kunnen via de app een eigen trainingsschema bepalen. Middels het inzetten van
Credits kunnen ze deze golflessen invoegen in het schema.

Artikel 10 Retournering

1. Indien Klant een consument is, kunnen Producten kosteloos geretourneerd worden binnen
veertiend (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant
betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van
het Product volledig teruggestort.
2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de
aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.
3. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het
ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de
verpakking te verwijderen, vraagt True Groove dit dan ook na te laten.
4. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van
retournering komen voor rekening van Klant.
5. Indien de Klant de bestelling wenst te retourneren dient de Klant dit te verzoeken aan True
Groove per e-mail, info@true-groove.com.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en
informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. True Groove is niet
aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant
onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 4 kan slechts bij benadering worden opgegeven.
Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is True Groove nimmer
aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de
ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is True Groove enige vergoeding
verschuldigd jegens Klant.
3. True Groove is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde
derden. Door gebruik te maken van de Diensten van True Groove, verleent de Klant de
bevoegdheid aan True Groove om, als een door True Groove ingeschakelde derde zijn
aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te
aanvaarden.
4. True Groove is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade.
5. True Groove is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
6. True Groove is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als
bedoeld in artikel 12.
7. De Klant vrijwaart True Groove voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband
houden met de Diensten.
8. Indien True Groove aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege
een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van True Groove met betrekking tot
haar Diensten.
9. De aansprakelijkheid van True Groove is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en
uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien True
Groove niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake
is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van True Groove.
11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van True Groove, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet
meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt
tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van True Groove zelf of een derde,
abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen,
ernstige storingen in de systemen van True Groove, brand, overstromingen, natuurrampen,
rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan twee (2) maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd
de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval
zal True Groove overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in
mindering gebracht alle kosten die True Groove heeft gemaakt met betrekking tot de
Overeenkomst.

Artikel 13 Reclame

1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen
een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant
te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met
hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
2. In geval van diensten zoals de fysieke golflessen dient de Klant onverwijld aan te geven
indien hij/zij ontevreden is met de uitvoering van deze lessen.
3. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht
nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen
na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan True Groove te worden gemeld, met
overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend
is.
4. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie
geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te
worden gemeld bij True Groove overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze
door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. True Groove kan hieraan niet worden
gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge
een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 17 Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@truegroove.com of telefonisch te melden via +31 (0) 624334249.
2. True Groove neemt elke klacht serieus, maar vraagt wel naar een redelijke termijn om de
klacht in behandeling te nemen.

Artikel 18 Identiteit van True Groove

1. True Groove is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70621748 en draagt btwidentificatienummer NL858397687B01. True Groove is gevestigd aan de Bronsteeweg 94
(2101 AG) te Heemstede.
2. True Groove is per e-mail te bereiken via info@true-groove.com of middels de
Website www.true-groove.com en telefonisch op +31 (0) 624334249.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen True Groove en haar Klant is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen die tussen True Groove en Klant mochten ontstaan worden beslecht door
de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

Dit zeggen onze golfers…

Fred
Fred

Ik raak mijn ballen nu bijna allemaal goed. Ik ben blij!

Henk en Mery
Henk en Mery

Ik ben superblij, ik sla de ballen nu fantastisch!

Ferry
Ferry

Ik ben meer dan verrast, ik ga dit met iedereen delen.

Tjeerd en Gerard
Tjeerd en Gerard

In alle opzichten was dit een enorme eye-opener.